یه سوال که نظرات اپ های منو پاک کرده؟؟؟تا نگید هیچی دیگه اپ نمیکنم!