یه راهنمایی کردم در حد تیم ملی؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اجی الهه و اجی نافه درخواستی چیزی دارید به بنده بگید میپذریرم
افرین به خودم خدا وکیلی اگه راهنمایی نمیکردم میتونستید بگید؟؟!!!!!!!تبریک میگم اورررررررررررررررررین
خوب اینم عکس: