اعلام میکنم احتمال داره من دیگه کیس می نباشم تا هفته ی دیگه خبر میدم