چون این چند روز ما ک.یس می ها خیلی بخاطره رفتن دونگهو ناراحت بودیم تصمیم گرفتم یه چیزه خنده داری بذارم که روحیمون عوض شه!
خب اینجا کوین یه نمایشی اجرا میکنه و اینقدر جیغ میزنه که تاحالا من ندیدم یه دختره لوس اینقدر جیغ بزنه!!!                                                                                           download